Rendelési információk:
Telefon: +36 20 771-7330
E-mail: korbonkft@korbonkft.hu

ÁSZF

Általános Szerződési feltételek

A jelen dokumentumban részletezett általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 5000 Szolnok, Mester út 35., cégjegyzékszáma: 16-09-005286, adószáma: 10853476-2-16), mint eladó által a  www.korbonkft.hu portálon történő online termék és szolgáltatás vevők részére történő értékesítése során kell alkalmazni. A fenti internetes oldal használata – egyedi megrendelés eladó részére történő elküldése esetén – az ÁSZF vevő részéről történő elfogadását jelenti.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy egyedi megrendelésének eladóval történő közlése előtt az ÁSZF rendelkezéseit alaposan áttanulmányozni és értelmezni szíveskedjék.

Tájékoztatjuk, hogy a www.korbonkft.hu honlap jogvédelem alatt áll. A honlap használója nem jogosult arra, hogy a honlapot letöltse, részlegesen vagy teljesen módosítsa, reprodukálja, lemásolja, eladja vagy újraértékesítse, illetve, hogy az eladó írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen módon kereskedelmi célokra használja, valamint a honlapon lévő bármely információval kereskedelmi tevékenységet folytasson.

 

1. Értelmező rendelkezések az ÁSZF alkalmazása során:

1.1. Társaság: KORBON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;

1.2. Felhasználó: a honlapra bármely célból belépő természetes vagy jogi személy, aki ezáltal elfogadja a jelen oldal használati feltételeit, végigjárva a regisztrációs folyamat valamennyi lépését;

1.3. Vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Társaság felé valamely megrendelést véglegesít;

1.4. Termék vagy szolgáltatás: bármely termék vagy szolgáltatás – ideértve a Megrendelésben feltüntetett dokumentumokat és szolgáltatásokat – amelyeket a Társaság a Vevő részére teljesíteni fog;

1.5. Megrendelés: olyan elektronikus dokumentum, ami a vevő látogatása után a weboldalon generálódik (Kommunikálási forma a Társaság és a Vevő között.);

1.6. Szerződés: A Társaság által elfogadott és visszaigazolt Megrendelés, amelyben a Társaság konkrét termék vagy szolgáltatás tulajdonba adását vállalja a Vevő részére, a Vevő pedig vállalja a megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékének (vételárának) megfizetését a Társaság részére;

g. Specifikáció: a Megrendelésben megjelölt termék vagy szolgáltatás teljeskörű részletezése és/vagy leírása.

 

2. Felelősségvállalás:

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő részére a Megrendelése alapján történő termék és szolgáltatás értékesítése során az általában elvárható gondossággal és legjobb szaktudása szerint jár el, annak érdekében, hogy a Vevő követelményeit, igényeit és specifikációit a legteljesebb mértékben és a lehető legmagasabb színvonalon kielégítse.

A Társaság a mindenkor elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a honlapon megjelenített információk helyességét, naprakészségét folyamatosan fenntartsa. Ettől függetlenül a legnagyobb gondosság mellett is előfordulhatnak esetleges téves adatok a honlapon, ezért a Társaság különösen fel kívánja hívni a Vevő figyelmét arra, hogy a fizetendő vételár mindenkor az az ár, amelyet a Vevő a Társaság értékesítőjével folytatott egyeztetés, megállapodás keretében elfogadott.

A honlapon feltüntetett fényképek, ábrák, termékminták tájékoztató jellegűek, amelyeket a Társaság jogosult bármilyen előzetes értesítés nélkül megváltoztatni és a Vevő megrendelése alapján szállított termékek a honlapon található termékmintáktól jellegzetességeiknek megfelelően különbözhetnek a felhasznált rétegek függvényében, tekintve, hogy természetes kövekről van szó.

A természetes kő olyan, a természetben előforduló egyedi jellegzetességet, árnyalatot hordozó termék, hogy két azonos fejtésből származó darab vagy akár a kőfelület két különböző része soha nem lesz teljesen egyforma, azonban éppen ez adja különlegességét, egyediségét, természetességét. Mindezek okán megengedett a szín-, árnyalat és textúra változatossága a termékdarabok vagy akár ugyanazon termék egyes részei között. A színváltozatok széles skáláját és a felület erezetét úgy kell tekinteni, mint a termék természetes szépségét tükröző egyedi tulajdonságokat. A színváltozatok, méretek, a textúra és a likacsosság a természetes jellegzetességek részei; hiszen nem sorozatgyártásban gyártott tömegtermékekről, hanem egyedi igényeket kielégítő prémium anyagokról van szó.

A poligonális (sokszögű) kő esetében figyelembe kell venni, hogy egy raklapon változó méretek vannak (5 cm-es átmérőtől kezdve), és 1 négyzetméter poligonális kő nem egyezik meg 1 négyzetméter fedett felülettel, csak nyílt hézag alkalmazása esetén.  Az elrendezés függvényében (faragott, vágott, zárt nyílások) figyelembe veendő még 10 százaléknyi mértékű terület-eltérés.

A kő kültéri használata esetében, a fagy elleni ellenálló képesség csak abban az esetben biztosított, amennyiben megfelelő lerakási/felületkezelési technológiát alkalmaznak a kő felrakásánál, a hézagok kialakításánál és a kő felületkezelésénél.

A vételár magában foglalja a csomagolás és a fuvareszközre történő felrakodás költségeit is.

A Társaság nem vállal felelősséget a honlap működésének esetleges átmeneti kimaradása miatt, valamint a honlapon közölt egyes hivatkozásokhoz (linkek) való hozzáférés lehetetlenségéből eredő esetleges károkért.

A Társaság kártérítési, megtérítési kötelezettségének és felelősségének mértéke a szállítás késedelme, elmaradása, vagy a nem megfelelő szállítás esetén nem lehet nagyobb a Vevő felé, mint a Társaság által a Vevőtől ténylegesen bármely jogcímen átvett összeg.

A Társasággal való kommunikáció, a forgalmazott termékekkel kapcsolatos vélemények kifejtése a „kapcsolat” menüpontban megjelölt címeken keresztül történik. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfélvéleményeket moderálja. Töröljük a honlapról azokat a bejegyzéseket, amelyeknek a nyelvezete nem megfelelő, nyilvánvalóan valótlanok vagy indokolatlanul sértőek.

A honlap használói tudomásul veszik, hogy a honlap használata és a honlapon megjelenített termékek vagy szolgáltatások megrendelése saját szabad akarat-elhatározásuk alapján, saját felelősségükre történik. A Társaság kötelezettsége, hogy a Vevő részére biztosítsa a Termék vagy szolgáltatás adásvételére irányuló Szerződés egyoldalú megszüntetésének jogát, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.

A Társaság nem vállal kötelezettséget arra, hogy a honlapon bemutatott termékek mindegyike készleten van, ezért jogában áll, hogy egy adott Megrendelést részben teljesítsen abban az esetben, ha egyes termékek már nem találhatóak meg a Társaság Termék vagy szolgáltatás kínálatában vagy egyéb okból nem állnak rendelkezésére, ugyanakkor a Vevőt ezekről az okokról köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni.

A Társaság által közzétett ajánlatokban, árlistákban vagy egyéb okiratokban, illetve tájékoztatókban található elírásokat, hibákat a Társaság mindennemű felelősségvállalás- és viselés nélkül jogosult kijavítani.

 

3. A szerződés tárgya

A fent leírt honlapon vagy telefonon adott megrendeléssel a Vevő ráutaló megatartással elfogadja azt a kommunikációs formát (telefon vagy e-mail) amelyen keresztül a Társaság kifejti a tevékenységét.

Ha a Társaság a Megrendelést visszaigazolja, akkor a Megrendelés feltételeivel teljes mértékben egyetért. A Megrendelés elfogadása akkor tekinthető véglegesnek, ha a Társaság részéről a Vevő felé érkezik egy szóbeli megerősítés telefonon, vagy elektronikusan, e-mailen. E visszaigazolás hiányában a felek között szerződés nem jön létre. A szerződés a Társaság visszaigazolásával jön létre.

A szerződésre az adásvételi szerződésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

Ha a megrendelt termék nincs készleten, akkor a Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelt termék mikor lesz szállítható.

 

4. Számlázás, fizetés

A számla kiállításához szükséges valamennyi adatot a Vevőnek kell megadnia a Társaság felé a megrendelésében, a Társaság ezek alapján állítja ki a számlát a megrendelt termékről, illetve szolgáltatásról.

www.korbonkft.hu weboldalról rendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékét banki átutalással lehet kiegyenlíteni az előzetes számla alapján, miután a Társaság a megrendelést visszaigazolta.

A termék a fizetés visszaigazolása után kerül szállításra.

A készleten nem lévő termék esetén a Társaság jogosult előleget kérni, amely a megrendelés teljes ellenértékének legalább 30 százaléka. Az ellenérték fennmaradó részét a szállítás előtt kell kiegyenlíteni banki átutalással.

A megjelenített árak az általános forgalmi adót, illetve a fuvarozás költségeit nem tartalmazzák. Ezeket az adatokat a Társaság eladási tanácsadója közli a Vevővel. A számlán a megrendelés visszaigazolása napján az eladási eladó által megállapított és közölt ár fog szerepelni.

A megrendelésnek nincs minimális mennyisége.

 

5. A termékek szállítása

A Társaság a termékek szállítását Magyarország és az Európai Unió teljes területén vállalja.

A termékek szállítását az alábbi helyről végezzük: Szolnok (Magyarország)

A fuvarozás költségeit a Vevő köteles a Társaságnak megfizetni, amelynek összegét a megrendelés visszaigazolásakor közli a Társaság eladási tanácsadója, és amely a számlában feltüntetésre kerül.

A Társaság vis maior esetén jogosult arra, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve, hogy a vállalt szállítási határidőt a vis maior időtartamával módosítsa és a megrendelést a vis maior elmúltával teljesítse. Ebben az esetben a Társaság a szállítás elmaradásából vagy a késedelmes szállításból eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A fenti esetben jogában áll a Vevőnek is a megrendeléstől elállni és elállása esetén a Társaság köteles a megrendelés során részére kifizetett ellenértéket a Vevőnek haladéktalanul visszatéríteni.

Amennyiben a Vevő a szállítás közösen megállapodott időpontjában (idősáv) nem található a megrendelésben megadott címen, a fuvarozó – a Vevővel való ismételt egyeztetés megkísérlése után – újra megkísérli a megrendelt termék átadását. Ha a Vevővel nem sikerül kapcsolatot teremteni, vagy a második átadási kísérlet is meghiúsul, úgy a Megrendelés érvényét veszti és a terméket a fuvarozó visszaszolgáltatja a szállítónak. Ebben az esetben a Vevő köteles megtéríteni az újabb fuvarozás költségeit, a megrendelt termék ellenértékétől függetlenül.

A Vevő a megrendelt terméket a saját költségén köteles lerakni, a szállítmány megérkezésétől számított legfeljebb három órán belül, ha szükséges, akkor a megfelelő munkagépekkel (emelő, raklapkezelő, lemezes emelő, stb.).

 

6. Kárveszély

A Megrendelt termékek tekintetében a kárveszély a fuvarozás (leszállítás) megtörténtének időpontjában száll át a Vevőre.

 

7. A Vevő kötelezettsége az átvételkor

A Vevő köteles a szállítás napján megvizsgálni, hogy a termék a kiállított számla alapján a megrendelt mennyiségben és minőségben került leszállításra.

A terméknek a fuvarozás során keletkezett bármilyen kárát vagy mennyiségi hiányát, illetve bármely, a Megrendeléssel kapcsolatos kifogását a Vevő köteles az ún. szállítási megjegyzésben, írásban közölni a Társasággal.

Amennyiben a Vevő a fenti követelményeknek eleget tett, úgy a Társaság – a kifogás megalapozottsága esetén – gondoskodik a sérült termékek, illetve a hiányzó mennyiség pótlásáról.

 

8. A termék visszaszolgáltatása

A Vevőnek a 2013. évi V. tv. (Ptk.), illetve a jelen általános szerződési feltételek szerint – kizárólag a gyorspostán keresztül szállított termékek esetében – a termék átvételétől vagy a szerződés megkötésétől számított 10 (tíz) napon belül jogában áll mindennemű kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Megrendeléstől elállni. Ez a rendelkezés kizárólag a természetes személyek megrendeléseire alkalmazható és ebben az esetben a Vevő köteles a leszállított terméket 10 (tíz) napon belül a Társaság részére visszaszolgáltatni.

A visszaszolgáltatott terméknek ugyanolyan állapotúnak kell lennie, mint az a leszállításkor volt (az eredeti csomagolásban lévő összes melléklettel és dokumentációval együtt).

A visszaszolgáltatás költségei a Vevőt terhelik és a termék ellenértékének visszafizetésére a Társaság a visszaszolgáltatástól számított 30 (harminc) napon belül köteles.

Amennyiben a termék visszaszolgáltatása olyan állapotban történik, hogy azt újraértékesíteni nem lehet, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a termék eredeti állapotába való visszaállításának a költségeit a Vevőtől követelje, annak érdekében, hogy a termék újraértékesítéséből eredő árkülönbözetet kompenzálja.

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók arra az esetre, ha a Vevő a Megrendelést a Társaság szállítási helyén adta le, illetve, ha a szállítási helyről a Vevő a saját fuvarozójával szállítatta el a terméket.

 

9. Felelősségi szabályok

A Társaság kizárja a felelősségét azokért a károkért, amelyek a Vevő szerződésszegéséből erednek, továbbá, amelyek a termék szabályszerű leszállítása, átadása után keletkeznek a Megrendelt termékben, különös tekintettel a termék megsemmisülésére vagy elveszésére.

 

10. Adatvédelmi és titoktartási rendelkezések

 Kérjük, hogy olvassa el részletes, külön Adatkezelési tájékoztatónkat.

 

11. Felelősség kizárása

A szerződő felek egyike sem felelős a vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy nem szerződésszerű teljesítéséért, amelyet bizonyíthatóan a fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a fél a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. 

12. Közreműködő igénybevétele

A Társaság jogosult arra, hogy a Megrendelés teljesítéséhez közreműködőt vegyen igénybe. A Vevővel szemben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséért ebben az esetben is a Társaságot terheli a felelősség.

13. Jogviták

A jelen általános szerződési feltétekre, illetve a felek jogviszonyára Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók. A felek törekszenek arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitákat peren kívül oldják meg. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felek közötti peres eljárásokban a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint illetékes, illetve hatáskörrel rendelkező bíróság jár el.